Skriv ut denne siden

Bassengbad

Risikoen for å bli syk ved bading i offentlige bassengbad i Norge er normalt liten, så lenge driften er god. Dårlig drevne renseanlegg kan gi opphav til sykdomsutbrudd, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar. Dårlig drevne boblebad medfører spesielt høy sykdomsrisiko. Det er eier av bassengbad som er ansvarlig for sikkerhet og vannkvalitet.

Før badeanlegg tas i bruk skal eier melder fra til kommunen om forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. Dette gjelder også dersom det blir endringer i driften. For boblebad skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Nasjonalt folkehelseinstitutt kan gi en forhåndsuttalelse om de ulike typer/modeller av boblebad er utformet og kan drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella. For boblebad som ikke er forhåndsvurdert, skal den enkelte innretning vurderes nærmere av kommunen i forbindelse med melding.

Badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet, og det skal utarbeides instrukser for brukerne. Det skal tas jevnlige prøver av vannkvaliteten i bassengbad.

Det er kommunen selv, ved kommunelege/miljørettet helsevern som fører tilsyn med bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten.