Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og risiko for lungekreft øker når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.

Strålevernforskriftens § 6 stiller bindende krav til radonnivå i skoler, barnehager og utleieboliger. Statens strålevern anbefaler at også andre bygninger har så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. Skoler og barnehager omfattes også av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, som også stiller krav til radonnivå.

Det er enkelt å måle radon. Radon måles i fyringssesongen (okt-april). Dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive tiltak som reduserer radonnivåene.

Statens strålevern forvalter radonkravene i strålevernforskriften, og har kunnskap om og oversikt over radoneksponeringen til befolkningen, samt veileder myndigheter, kommuner og publikum.

Alle kommuner skal etter folkehelseloven, ha oversikt over risikofaktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen. Radon er en slik risikofaktor. Ta kontakt med miljørettet helsevern eller kommunelegen i din kommune for mer informasjon om radonforekomster, radonmåling, forebygging og tiltak.

Publikasjoner

StrålevernRapport 2015:11 Stråledoser fra miljøet

Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager 2015

Teknisk dokument nr 6 Årstidsvariasjoner i radon i skoler og barnehager med balansert mekanisk ventilasjon

StrålevernInfo 2:2015 Aktsomhetskart for radon

StrålevernInfo 6:2015: Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi

NGU, juli 2015: Radon fra pukk – anbefalte grenseverdier og prøvetaking

Alunskiferkart

StrålevernRapport 2015:5 Radon National Action Plan

Alunskiferkart

Folkehelseinstituttet, januar 2015: Anbefalte normer for inneklima, kap. 14

Strålevernet 25.06.15: Radon i utleieboliger: Informasjon til utleierInformasjon til leietaker

Helsedirektoratet 05.12.13: Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier i utleieboliger, barnehager og skoler

Arbeidstilsynet desember 2014: Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Måleprosedyre for radon i boliger - 2013

StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging

StrålevernInfo 7:2012: Alunskifer - kilde til radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning

StrålevernInfo: 1:2012 Radonmåling i skoler og barnehager

StrålevernInfo 2:2011 - Radon i utleieboliger – strengere regelverk

StrålevernInfo 1:2011 - Radon i skoler og barnehager – strengere regelverk

StrålevernRapport 2010:6 Estimerte kostnader forbundet med radonmålinger og radontiltak i barnehager, skoler og boliger i Norge

StrålevernInfo 25:2009 - Strålevernets nye anbefalinger for radon i Norge

Recommendations for radon in dwellings in the Nordic countries: Background

Recommendations for radon in dwellings in the Nordic countries

StrålevernInfo 14:2008: Fortsatt bygges det problemboliger i radonutsatte kommuner

StrålevernInfo 13:2008: For høye radonkonsentrasjoner i nye boliger

StrålevernRapport 2007:4: "Measuring radon levels at high exposures with alpha-track detectors"

StrålevernRapport 2006:20: "Radon i uteluft. Presentasjon av resultater fra radonmålinger i uteluft i seks utvalgte områder i Norge"

StrålevernRapport 2006:12: "Gammaspektrometriske flymålinger og radon"

StrålevernInfo 14:2006 - Tiltak mot radon i boliger – Nasjonal kreftplan 1999-2003

StrålevernRapport 2006:7: "Tiltak mot radon i privatboliger - oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003"

StrålevernRapport 2003:9: "Kartlegging av radon i 44 kommuner 2003. Kort presentasjon av resultatene"

StrålevernInfo 19:2002: "Fortsatt satsing på tiltak mot radon i boliger"

StrålevernRapport 2001: 6: "Kartlegging av radon i 114 kommuner"

StrålevernInfo 4:2000: "Økt nasjonal satsing på tiltak mot radon i boliger"