Støy

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge. Støykildene er mange og støykonflikter er ofte sammensatte og svært vanskelige å løse. Støy er regulert i flere lovverk og mange forskrifter som forvaltes av ulike etater, både kommunale og statlige.

Støy kan defineres som uønsket lyd. Hvor uønsket, sjenerende eller plagsom lyden oppleves avhenger av lydnivå og karakter. Lydens karakter bestemmes av frekvensinnhold, for eksempel bass/diskant, tidsforløp og varighet samt hvor raskt lyden øker i nivå. Støysjenansen eller støyplagen er også avhengig av forutsigbarhet og individuelle forhold knyttet til situasjon og aktiviteter som blir forstyrret av støyen.