Godkjenningsordning for bønder ved bruk av gnagermidler

onsdag, 18 desember 2019

De fleste gnagermidler til profesjonelle brukere krever at du må være godkjent skadedyrbekjemper.

Høsten 2018 ble det åpnet opp for at også bønder kan bruke noen av de profesjonelle gangermidlene til bekjempelse av rotter og mus på egen eller leid landbrukseiendom. Kravet er at bonden har et tilleggskurs i gnagerbekjempelse i tillegg til gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmidler.

Videre er det et krav at han/hun eier eller leier en landbrukseiendom, og det er kun der gnagermidlene skal benyttes. Veksthus regnes som landbrukseiendom i denne sammenheng.

Preparatene som er tillatt å bruke for de med tilleggsautorisasjon for gnagerbekjempelse har følgende tekst på etiketten: "Kun for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon".

Hvordan vet jeg hvem som er godkjent for bruk av gnagermidlene som krever særskilt autorisasjon?

Alle bønder som har lov å benytte gnagermidler som krever særskilt autorisasjon har mottatt et tilleggsbevis fra Mattilsynet (se bilde).
De er også registrert i Mattilsynets autorisasjonsregister. Hver kommune har tilgang til dette registeret via kommunens ansatte i landbruksforvaltningen, da de er ansvarlige for registreringen av tilleggsbevisene.

 

Hvilke regler gjelder for bøndene når det gjelder bruk av gnagermidler?

Alle som benytter gnagermidler skal følge kravene i forskrift om skadedyrbekjempelse, herunder plikten til å følge substitusjonsprinsippet (dvs å benytte metoder som gir minst skadevirkning for miljø og helse), utføre forebyggende tiltak, gnagersikring av bygninger. bekjempegnager når forekomsten tilsier dette, gi nabovarsel og føre protokollfm.v. Miljørettet helsevern fører tilsyn med at regelverket følges.

Gnagermidlene skal plasseres slik at de ikke forurenser næringsmidler eller fôr. Dette fremkommer av næringsmiddelhygieneforskriften og fôrhygieneforskriften som Mattilsynet fører tilsyn etter. Selve godkjenningsordningen er fastsatt i forskrift om plantevernmidler som også er Mattilsynets ansvarsområde. Mattilsynet kan ved behov inndra tilleggsbeviset for gnagermidler.

Ta kontakt med Mattilsynets lokale avdeling dersom du avdekker tilfeller der inndragning av tilleggsbeviset bør vurderes.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Forfattere:

Arnulf Soleng, Seniorforsker/dr.scient FHI
Marit Lilleby Kvarme, Seniorrådgiver i Mattilsynet