Erfaringer fra tilsyn med tilsynet (fra Oslo kommune)

onsdag, 3 juni 2020
Erfaringer fra tilsyn med tilsynet (fra Oslo kommune)
- Fylkesmannens landsomfattende tilsyn med kommuner og bydeler i 2019. 

Mange av oss som jobber med miljørettet helsevern har i flere år ønsket oss tilsyn fra Fylkesmannen. Det var derfor knyttet stor spenning til hvilke kommuner som ble plukket ut for tilsyn. I Oslo ble Bydel Søndre Nordstrand, Bydel Gamle Oslo og Bydel Grorud valgt ut.

Tema for tilsynet var bydelens arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det ble undersøkt om bydelene ivaretok sitt tilsynsansvar gjennom:

1. klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
2. oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
3. at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp, og at bydelen fører regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i bydelen
4. at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Omfattende dokumentasjon ble etterspurt; delegasjonsvedtak, dokumentasjon på tilsynsorganets uavhengighet, oversikt over godkjenningsstatus, tilsynsplaner for de siste 5 årene, tilsynsrapporter for de seneste tilsyn med skoler og barnehager. Det ble også etterspurt dokumentasjon på hvordan tilsynsmyndighet får informasjon om avvik i skoler og barnehager.

Erfaring fra tilsynet:

Vi erfarte at tilsynet bidro til å synliggjøre fagfeltet miljørettet helsevern. Allerede i forkant av tilsynet fikk vi ryddet opp i forhold, som vi var klar over, men som av ulike årsaker ikke har blitt gjennomført. For eksempel delegasjon av myndighet. Hos oss ble bydelsoverlegen delegert myndighet etter folkehelseloven. 
Gjennom tilsynet har ledelsen i bydelen fått økt kunnskap om miljørettet helsevern og ansvaret for å være oppdatert på hvordan tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har oversikt over tilsynsoppgavene. 

Fylkesmannen hadde fokus på virksomhetenes informasjonsplikt overfor tilsynsmyndigheten og forventninger om at tilsynsorganet skal gjennomføre risikovurdering av hvert enkelt tilsynsobjekt (skole og barnehage). Vår praksis var at vi tok utgangspunkt i en felles risikovurdering og la inn tidligere funn fra tilsyn, samt mottatte klager eller bekymringsmeldinger. Vi manglet imidlertid en systematisk oversikt over meldte avvik i skoler og barnehager.

Følgende avvik ble gitt:

Oslo kommune ved gjeldende bydel, sørger ikke for at informasjon om risikoforhold ved miljøet i barnehager og skoler systematisk gjøres kjent for tilsynsmyndigheten. Dette er brudd på § 5.

Dette gjør at tilsynsorganet ikke i tilstrekkelig grad kan legge risikovurderinger til grunn ved oppfølging av den enkelte barnehage og skole og ved den regelmessige tilsynsaktiviteten.

Dermed kan godkjente barnehager og skoler over tid utvikle miljømessige problemer som kan få negative konsekvenser for barnehagebarns- og elevers helse og trivsel.


Flere bydelen fikk pålegg om å utarbeide plan for å sikre at informasjon om risikoforhold ved miljøet i barnehager og skoler systematisk gjøres kjent for tilsynsmyndigheten.

På grunn av at Oslo er en stor by med ulike eiere og driftere av skoler og barnehager, er det i praksis vanskelig å få tilgang til kvalitetssystemene som benyttes av de ulike byrådsavdelinger, eiendomsforetak og virksomheter.

Tiltak som ble gjennomført for å lukke avvik:

Det ble utarbeidet en plan for miljørettet helsevern 2019-2023 med:
  • situasjonsbeskrivelse,
  • hvilke utfordringer vi har, 
  • oversikt over ressurser og kompetanse, 
  • oversikt over de lovpålagte oppgavene, 
  • oversikt over tilsynsobjekter/risikovurdering, 
  • nye samarbeidsgrupper med tilsynsmyndighet og representant for eier av skoler og barnehager jevnlige møter - der blant annet risikoforhold er fast tema. 
Avviket har nå blitt lukket. 

Det er veldig positivt at miljørettet helsevernoppgaver blir synliggjort for ledelsen i kommunen/bydel. Status for skoler og barnehager over 20 år etter forskriften trådte i kraft, er at både tilsynet, og standarden på skoler og barnehager er forbedret. Miljørettet helsevern har forbedret tilsynskompetanse og det arbeides mer systematisk. Likevel er det fremdeles utfordringer. De lovpålagte oppgavene står ofte ikke i forhold til de ressursene kommunen har.

Mange hendelser og klager, fører til at det blir mindre tid til planlagte tilsyn. I skoler og barnehager er det fortsatt utfordringer knyttet til manglende oppgradering av byggene og det er fremdeles mangelfulle internkontrollsystemer, som skal sikre ivaretakelse av forskriftskrav.