Årsmøte i NEMFO 2024

onsdag, 20 mars 2024

Gruppe:    Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO
Møtested: Magazinet Kongsberg 
Møtedato/-tid:   Torsdag 06.06.2024 kl. 08.30 - 09.15.

Signerte dokumenter etter årsmøtet finnes i egen artikkel på NEMFO diskusjonsforum.

Deltakere: Medlemmer i NEMFO   

Dokumenter:


Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Godkjenne NEMFOs årsmelding for 2023

Sak 4. Godkjenne NEMFOs regnskap for 2023

Sak 5. Behandle NEMFOs budsjett for 2024

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Frist for å melde inn saker til styret er 2. mai 2024

Forslag til vedtak på årsmøte i NEMFO (Bergen kommune).

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Sak 8. Valg
a) Leder, velges for 2 år om gangen
b) 6 styremedlemmer, velges for 2 år om gangen (3 stk på valg hvert år)
c) 2 varamedlemmer, velges for 1 år om gangen
d) Valgkomite med leder og 2 medlemmer, velges for 3 år om gangen (1 stk på valg hvert år)

Med vennlig hilsen
Kristin Tørum
styreleder