Innkalling til årsmøte i NEMFO 2024

onsdag, 20 mars 2024

Gruppe:    Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO
Møtested: Magazinet Kongsberg 
Møtedato/-tid:   Torsdag 06.06.2024 kl. 08.30 - 09.15.

Deltakere: Medlemmer i NEMFO     

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen
Sak 3. Godkjenne NEMFOs årsmelding for 2023
Sak 4. Godkjenne NEMFOs regnskap for 2023
Sak 5. Behandle NEMFOs budsjett for 2024
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Frist for å melde inn saker til styret er 2. mai 2024
Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Sak 8. Valg
a) Leder, velges for 2 år om gangen
b) 6 styremedlemmer, velges for 2 år om gangen (3 stk på valg hvert år)
c) 2 varamedlemmer, velges for 1 år om gangen
d) Valgkomite med leder og 2 medlemmer, velges for 3 år om gangen (1 stk på valg hvert år)

Med vennlig hilsen
Kristin Tørum
styreleder