Sluttrapport etter tilsynskampanje - Skadedyrbekjempelse i skoler og barnehager

fredag, 21 juni 2024

Konklusjon
Basert på funnene i kampanjen er det viktig at alle berørte aktører gjør tiltak for å oppnå forbedret skadedyrkontroll. Skadedyrbekjempere/-firmaer må gjennomgå sine rutiner i forhold til gjennomføring av bekjempelser, kommunikasjon med berørte og føring av protokoll. Bestillere av tjenester må få bedre skadedyrkompetanse og ikke bare bruke pris som kriterium ved bestilling av skadedyrtjenester. Endret fokus i opplæringen av nye bekjempere, på kurs og i praksisperioden, må vurderes. Helsemyndighetene må se på om noe bør endres i lovverket. Kommunene må vurdere om det skal gjennomføres tilsyn i framtiden, basert på en vurdering av risiko.

Les hele sluttrapporten her

Artikkel på Helsedirektoratets nettside: Tilsyn med skadedyrbekjempelse – informasjon til kommunene